Понедельник, 17.06.2019, 09:33

Карачаевцы и балкарцы

Ахшы тенг джолгъа салыр, аман тенг джолдан шашдырыр.
Меню сайта
Полезные ссылки
  • Архыз 24Круглосуточный информационный телеканал
  • ЭльбрусоидФонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи
  • КъарачайСайт республиканской газеты «Карачай»
  • ILMU.SU Об аланах, скифах и иных древних народах, оказавших влияние на этногенез народов Северного Кавказа
Последние комментарии
22.10.2018 | 20:44 | 33
Тамга нашего рода Лиевых в числе карачаевских? Капец
05.01.2018 | 10:06 | Къарачай-малкъар тукъумла. Карачаево-балкарские фамилии. (А)
Не Абазовы,а Абазаевы, что касается Аккаевых, то там не Аккалары, а Аккайлары
18.12.2017 | 03:59 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
Помогите кто-нибудь! Что обозначает къалай сыс? Просто друг отправил это сообщение и исчез..
07.12.2017 | 13:29 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
К сожалению, этот словарь не может быть использован карачаевцами. Практически через слово-ошибка. Это даже вредно. Практически все надо исправлять. Автора бы узнать, кто такое придумал. Господи, ну нельзя так!
26.10.2017 | 19:19 | «Мы пришли из Маджар»: факт или вымысел?
Кесинг англадынгмы не дегенинги къатышдырдынг болгъанны
13.10.2017 | 02:32 | Кабардинские и балкарские фамилии грузинского происхождения
Автор, вы хотя бы понимаете что пишете?
04.05.2017 | 22:28 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
Къур-къур оюнлу- перевод
17.11.2016 | 20:02 | КАРАЧАЙ И БАЛКАРИЯ В РУССКО-КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ
жаль,что нет подобного материала, я уверен можно побольше инфы на эту тему сау бол ишигден къууан.
17.11.2016 | 19:59 | КАРАЧАЙ И БАЛКАРИЯ В РУССКО-КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ
Оригинал договора 1827 года или копию где найти?

Статьи

Главная » Статьи » Материалы библиотеки » Общие 1

Левент Итез
Адилхан Адилоглу
АТА ЖУРТНУ ИЙНАКЪЛАП ... (Тыш къыраллада къарачай-малкъарлыланы назмулары)
С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ ОТЦОВ... (Сборник стихотворений авторов карачаево-балкарской диаспоры)
Биттирова Тамара Шамсудиновна

Левент Итез

Левент Итез - Текеланы жашыды, 1968 жылда Башюйюкде туугъанды. Анадолу университетни Эскишехирде колледжин тауусханды. Бу фахмулу уланыбыз окъуу-билим ёсдюргенден сора энчи тюкенле тутады, болсада чыгъармачылыкъ аны жашауунда бек уллу жерни алады.

Аны чыгъармачылыкъ жолу жырладан башланнганды. Ол жыйырмажыллыгъында жыр ансамбль къурап, кеси жазгъан жырланы нёгерлери бла айтып тургъанды, бир ненча миллет инструментде да ойнайды, макъам да салады назмуларына. Ол назмуланы асламында тюрк тилде жазады. Окъугъанла алагъа бек уллу багъа бередиле. Ана тилинде да Левент кёп жылланы назмула къурайды. Ол кесин назмучугъа санамагъанлыкъгъа, аны жазгъанларында чынтты фахмуну шартларын кёребиз.

Минги тау

Къайгъы сала жюрегиме сагъышла,
Акъ бойнунга чырмалалмай, Минги тау!
Кёкюрегинге чачып алтын-кюмюшле,
Тёрт жанынга ёшюн сала, Минги тау!

Эринмейин махтау сала къыйыннга,
Мийик тюшген ала шорха сууунга,
Кюн жарытса, жылтырагъан бузунга,
Тансыкъ эте, ийнакъла бла, Минги тау!


Къыйын затды сюймеклик

Къыйын затды сюймеклик,
Бир сеними солутмайд?
Кюнча тиед сюймеклик,
Бир сеними жарытмайд?

Жюрек жылыуу бек тиед,
Ким жашаса, ол билед,
Жилтининден кёк кюед,
Бир сеними жылытмайд?

Жаза келсем тюшюмден,
Чабып жетсем ызынгдан,
Таша туруп артынгдан,
Бир сеними жеталмайд?

Къара жерде таш болса,
Тапхан эдим тас болса,
Сёзюм тиймейд баш болса,
Бир сеними ачытмайд?

Анча жыр, ненча назму
Жазып айтад бу таулу,
Кёре болурса, тейри,
Бир сеними сагъайтмайд?


Кёзюнг кёзден ёзге...

Кёзюнг кёзден ёзге, манга табады,
Мен кёргенни, ким кёрсе да онгсунмам.
Сёзюнг, сёзден ёзге жаннга табады,
Айтхан сёзюнг, эл эшитсе, онгсунмам.

Суу ызында кёрюннген сен, кёрген мен,
Тау журтлада айланган сен, озгъан мен,
Той-оюнда таша туруп сюзген мен,
Кёк чепкенинг жылтыраса, онгсунмам.

Ышарсанг а кюн тиер, ай зарланыр,
Сагъышынг бла тау эллерим тюрленир,
Сёлешсенг а саулай сауут биленир,
Кёзюнг элге къалтыраса, онгсунмам.


Тау эллерим

Тау эллерим эсге тюшюп къыйналып,
Сагъышла бла ашырама кечени.
Минги таудан ёзге барып, кюн алып,
Жулдузла бла ашырама кечени.

Битеу элни къыйыны бла къыйналып,
Той юйледе насыплагъа къууанып,
Ючкъуланда къозулагъа чырмалып,
Тансыкълау бла ашырама кечени.

Тебердини сёзю манга къыйылып,
Басхан тюзге, аламатла жыйылып,
Саулай насып башыбыздан къуюлуп,
Танг жарыкъда ашырама кечени.

Ата журтдан бизде жарты тил къалды,
Назмучу бу жыргъа бир къыйын салды,
Хурзукну жюрекде бир аты къалды,
Ийнакъла бла ашырама кечени.


Ата журтну ийнакълап

Ата журтну ийнакълап
Къыйын жырлача къурап,
Кёкден жулдузла урлап,
Бере барсам саугъагъа...

Тюшюмде да тюш кёрюп,
Бара турсам эл билип,
Насыпдан мурат алып,
Салам этсем саулагъа...

Сен да санап менича
Къыйынланы кёр, ненча
Сыйлы Къарачай элча
Белги салсам таулагъа...

Да айтама, айтама,
Тюш эт, барып къайтама,
Элин кюсеп жашагъан
Сейирсинед жаулагъа.
Категория: Общие 1 | Добавил: drxblack (18.01.2016) | Автор: Биттирова Тамара Шамсудиновна
Просмотров: 393 | Теги: Левент Итез

Всего комментариев: 0
avatar