Понедельник, 19.11.2018, 22:29

Карачаевцы и балкарцы

Ёксюзню кюню къарангы.
Меню сайта
Полезные ссылки
  • Архыз 24Круглосуточный информационный телеканал
  • ЭльбрусоидФонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи
  • КъарачайСайт республиканской газеты «Карачай»
  • ILMU.SU Об аланах, скифах и иных древних народах, оказавших влияние на этногенез народов Северного Кавказа
Последние комментарии
22.10.2018 | 20:44 | 33
Тамга нашего рода Лиевых в числе карачаевских? Капец
05.01.2018 | 10:06 | Къарачай-малкъар тукъумла. Карачаево-балкарские фамилии. (А)
Не Абазовы,а Абазаевы, что касается Аккаевых, то там не Аккалары, а Аккайлары
18.12.2017 | 03:59 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
Помогите кто-нибудь! Что обозначает къалай сыс? Просто друг отправил это сообщение и исчез..
07.12.2017 | 13:29 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
К сожалению, этот словарь не может быть использован карачаевцами. Практически через слово-ошибка. Это даже вредно. Практически все надо исправлять. Автора бы узнать, кто такое придумал. Господи, ну нельзя так!
26.10.2017 | 19:19 | «Мы пришли из Маджар»: факт или вымысел?
Кесинг англадынгмы не дегенинги къатышдырдынг болгъанны
13.10.2017 | 02:32 | Кабардинские и балкарские фамилии грузинского происхождения
Автор, вы хотя бы понимаете что пишете?
04.05.2017 | 22:28 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
Къур-къур оюнлу- перевод
17.11.2016 | 20:02 | КАРАЧАЙ И БАЛКАРИЯ В РУССКО-КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ
жаль,что нет подобного материала, я уверен можно побольше инфы на эту тему сау бол ишигден къууан.
17.11.2016 | 19:59 | КАРАЧАЙ И БАЛКАРИЯ В РУССКО-КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ
Оригинал договора 1827 года или копию где найти?

Статьи

Главная » Статьи » Материалы библиотеки » Общие 1

Феридун Къоркъмаз
Адилхан Адилоглу
АТА ЖУРТНУ ИЙНАКЪЛАП ... (Тыш къыраллада къарачай-малкъарлыланы назмулары)
С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ ОТЦОВ... (Сборник стихотворений авторов карачаево-балкарской диаспоры)
Биттирова Тамара Шамсудиновна

Феридун Къоркъмаз

Феридун Къоркъмаз 1969 жылда туугъанды. Белпинар элде Къоркъмазланы Акъчыкъ Исмаилны юйюрюнде алты жашны эм гитчесиди. Эржиес университетде инженерге окъугъанды. Эскишехирде ишлеп тургъанды, ахыр 16 жылны ол шахаргъа жууукъ Бозюйюк деген жерде жашайды, керамика заводда бёлюмню таматасы болуп ишлейди.

Назмуланы эки тилде жазады. Тюрк тилинде жазгъан назмулары тюрлю-тюрлю назму жыйымдыкълагъа киргендиле.

Къарачай

Бармыды сенден сыйлы жамагъат,
Тюз болуп, аманлыкъ билмеген?
Хар билгенине игилик тилеген,
Мени иги кёллю, сыйлы Къарачайым!

Тынч бол сен хар эки дунияда,
Тау сени бла, кёк сени бла болсун.
Башха жамагъат ёрге турсун,
Сени сыйынга, сыйлы Къарачайым!

Намысынг башхад, хатеринг башхад,
Хар затынг бир башха аламат,
Къыйынлыкъ кёрген, игиликни билген,
Мархаматлы, жигит Къарачайым!

Минг миллетде билирме сени,
Ёнюнг башха, сёзюнг керти,
Чачыу-къачыу санга жетди,
Адет-намыс билген, сыйлы Къарачайым!


Жылла озса да...

Жылла озса да, ары-бери кетип кюнле,
Тансыкъ болсам, къарар бетим сени жайынга.
Эрттед десенг, сюймеклигиме кертиме,
Айлансам, ай болсам тёгерегингде,
Жулдуз болсам, тайсам ёргелеге,
Ант этсем, сени энди сюймезге,
Ийнанма манга, алданма сен да.

Жилягъан этсенг да артымдан,
Хеп да тик тур мен билгенча,
Къайгъы этме, мен урушха кетгенча,
Къууатлы бол, мени къатынымча,
Къайры кетсем да, тюшерик тюлсе кёлюмден,
Къайры барсам да, от боллукъса кёлюмде,
Энтта бирчик къара бетиме,
Хеп да тик тур, мен келгинчи юйюме...

19.11.2012


Абам

Кюн къарангы болса, абам, сен барса,
Жылтырап тураса къатымда кюнча.
Сенсе анамы жартысы, билеме,
Аныча ариу айтып хеп манга.
Мархамат хар сагъатда сенде кёпдю,
Суу кибиксе, аман да кёрюндюмю?
Женгил жетерсе, отну ёчюлтюрсе,
Анамча ичинге таша тюшдюмю?
Былайда бард бир юйюнг да билесе,
Хар жерге жетер ариу жюрегингде.
Жюрегинг да тынч болсун хар сагъатда,
Къыйналма хеп юйюнге да, бизге да.
Къарнашынг билки хеп къатынгдад сени,
Кёрсе, кёрмесе жюрегингдед жери,
Халал болсун хакъым санга,
Абажым, ёптюм о мюбарек эли...(Эгечим, сени багъалы къолунгу уппа этеме (тюрк тилде).)


Юч абама чам назму

Тейри, къызларыбызны барын
Жыйып урлап, кетгендиле.
Неда барын да аналары
Къол бла эрге бергендиле...

Тюшген болурла къыйыр эллеге,
Компьютор угъай, ток болмагъан.
Огъурсуз къайын аналары
Баш кётюрюрге къоймагъан...

Аны себепли сен жашыракъ,
Устаракъ бираз сёзге да,
Жандыр тёгерекге чыракъ,
Тап къызла, къайдан болса да...


Ётюрюкчю

Ётюрюкден ким ёлгенд деп турурса,
Жылтырамагъанны жылтыратырса,
Сюеме десенг, айт, кёлюн ким берир?
Алдагъан ишинг болгъанд, чапдыр хайда!
Эки бет бир жерде турмаз, билесе,
Бири тюз айтса, алдайды ол бир да,
Аузунгдан чыкъгъанны эшитмегенлей,
Ётюрюкчю болгъанын да кёресе,
Ётюрюк айтхан жангылыч шарт болса,
Алдар урушда бла барышдыргъанда,
Къатыны была да аман болмаз да,
Жаратхан гюнях жазмаз о сагъатда,
Ётюрюкчю болгъанны билсе херкес,
Сабийле бла тенг этмез кесин а,
Хайда! Маржа тюз киши бол энди,
Иги бла билирек, десин жамагъат да.

22.06.2012


Ата журтум

Артдан келдим дуниягъа,
Урус бла урушха
Шамил бла биргелей
Жеталмайын да къалдым.

Таулум кёп къыйналды да,
Кёзюм, кёлюм жылап да,
Энди къарт атамы да
Кёралмайын да къалдым.

Тукъумум, жууугъум да
Жартысы анда-мында,
Кел деп чакъырдыла да,
Баралмайын мен къалдым.

Дуния къазауат болса,
Къууатым сыналса да,
Энди ата журтума
Жеталмайын да къалдым.

Феридун Коркмаз: Кавказдан келген къарт атам Мурат Къоркмазгъа Къавказда туугъан эммим Баттал Йилдырымгъа багъышлайма. 13.05.2010Жашырдым

Къара акъгъа тансыкъ болгъанча,
Мен да алай тансыкъ болгъанма.
Санга эшитдирмейин бир да,
Таууш этдирмейин санга да.

Ма алай сюйгенме сени да,
Уялмайын бир да, тартынмайын,
Чабарыкъ тюйюлме артынгдан да,
Билесе мени. мен къаллайма.

Къыйын этериксе, сюй мени.
Хуна жыкъгъанча, жыгъарыкъса,
Къыйналлыкъ тюйюлсе, биле манга.
Кюн боллукъ тюйюлсе, эрттенбла да,

Жангур болуп да жауарыкъса,
Жылагъаным кёрюллюк тюйюлдю.


Шауданым

Тюбегенимде къууаннган эдим санга,
Артдан ушатдым сени шауданнга.
Ой ариуум, кёралмайын сени,
Хайран болгъанем керти да керти.

Кёз тиймейин кёп эсен жаша,
Мени бла бир ёмюр атла.
Жылтырагъан бетинге къараялмайма,
Уялма, ариуум, айтама къатлап.

Тауладан тюшген татыулу сууча,
Шауданым, аллайд бу санга суусабым,
Сора мен да уялмайым айтыргъа, -
Кел, сюеме, нёгерим бол жашауумда!
Категория: Общие 1 | Добавил: drxblack (22.03.2016) | Автор: Биттирова Тамара Шамсудиновна
Просмотров: 275

Всего комментариев: 0
avatar