Среда, 22.11.2017, 00:34

Карачаевцы и балкарцы

Сюйгенинги не этгени да иги кёрюнюр.
Меню сайта
Полезные ссылки
  • Архыз 24Круглосуточный информационный телеканал
  • ЭльбрусоидФонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи
  • КъарачайСайт республиканской газеты «Карачай»
  • ILMU.SU Об аланах, скифах и иных древних народах, оказавших влияние на этногенез народов Северного Кавказа
Последние комментарии
26.10.2017 | 19:19 | «Мы пришли из Маджар»: факт или вымысел?
Кесинг англадынгмы не дегенинги къатышдырдынг болгъанны
13.10.2017 | 02:32 | Кабардинские и балкарские фамилии грузинского происхождения
Автор, вы хотя бы понимаете что пишете?
04.05.2017 | 22:28 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
Къур-къур оюнлу- перевод
17.11.2016 | 20:02 | КАРАЧАЙ И БАЛКАРИЯ В РУССКО-КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ
жаль,что нет подобного материала, я уверен можно побольше инфы на эту тему сау бол ишигден къууан.
17.11.2016 | 19:59 | КАРАЧАЙ И БАЛКАРИЯ В РУССКО-КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ
Оригинал договора 1827 года или копию где найти?
15.10.2016 | 18:05 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
Олово- къоргъашын,
отдых- солуулукъ
трусы- ич кёнчек ))
улыбка- ышаргъан
15.10.2016 | 17:51 | Русско-карачаево-балкарский словарь (мини версия)
Можжевельник- джабышмакъ терек
02.09.2016 | 23:43 | Из истории грузино-балкарских отношений
Содержательная и умная статья. Очень перспективное для исследователей направление

Статьи

Главная » Статьи » Материалы библиотеки » Общие 1

Мамурхан (Фатош Хазнедар)
Адилхан Адилоглу
АТА ЖУРТНУ ИЙНАКЪЛАП ... (Тыш къыраллада къарачай-малкъарлыланы назмулары)
С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ ОТЦОВ... (Сборник стихотворений авторов карачаево-балкарской диаспоры)
Биттирова Тамара Шамсудиновна

Мамурхан (Фатош Хазнедар)

Мамурхан назмула жазып эртте башлагъанды, эки тилде - ана тилинде, сора тюркча. Болсада ол назмуларын китап этип бир да чыгъармагъанды. 1873 жылда Кавказдан кёчген ыннасы Къарабашланы Мамурханны сыйын тутуп, ол назмуларыны тюбюнде аны атын салады. Керти аты аны, биздеча айтсакъ, Боташланы Фатошду. Фатош 1944 жылда къарачайлыла жашагъан Якапынар элде туугъанды, 1968 жыл Анкараны Хаджитепе университетин бошагъанды. Эки жылдан юйленип, эри бла (ол доктор эди) Аланиягъа жашаргъа кетедиле, ызы бла Америкагъа кёчедиле. Болсада Фатош Тюрк бла, анда жашагъан къарачай-малкъар жамауат бла байламлыгъын бир да юзмегенди, онгу болгъан къадар келип, жууукъларын жокълап кетеди. Америкада болгъан диаспорада да хар маданият магъанасы болгъан ишге тири къатышады. Назмучулукъдан сора да Фатош уста суратчыды.

Къарт анам

Къарт анамдан хапаргъа тынгылаем,
Ол жыласа, бек аман къыйналаем,
Жюрегинде тансыкълыгъын билеем.
Айтыулада жомакъ кибик айтылдынг,
Сен журтунгдан ама былай чачылдынг...

Къобан суудан хапар айтып тебресе,
Жилямугъу ол суулача бараед.
Жууугъундан, тийресинден сёз этсе,
Ичин тартып, сёлешмезча болаед.

Кимле келип, кимле кетди бу жолда,
Насып болса, кёрюр эди къачан да.
Ёмюр къысха, - жетишмеди заманы,
Жюрегинде кетди аны тансыгъы...


Кавказ таула - сизни юйюгюз

Ой аланла, ой аланла, келигиз,
Халкъны-Джуртну къайдагъысын билигиз.
Кавказ тауладыла сизни юйюгюз,
Мычымайын сиз алайгъа кетигиз.

Къалай бош кетип барады кюнюгюз.
Дуния былай къаллыкъ тюлдю, билигиз.
Тас бола барады адетигиз, тилигиз...
Америка тюлдю сизни жеригиз...

Терилдигиз дунья малгъа, алдандыгъыз,
Узакъ жерлеге чачылдыгъыз, атландыгъыз.
Жазыуугъуз-къадарыгъыз болур эди алай...
Унутмагъыз - барды жерде Къарачай.

23.08.1976


Чолпан жулдузум...

Чолпан жулдузум, жарыкъ жулдузум,
Кесинги бек кюсетесе.
Ингирде туууп, эрттенде батып,
Мени да къоюп кетесе...

Ызынгдан къарап жылай къалама,
Ой, къайры кетип бараса.
Сени, ой, мен бир бек сюеме,
Сюймеклик аурууду, билесе.

Сенсиз дуниям къарангы болады,
Ангыласанг, - манга эрирсе.
Аллахха дуачы болама, жаным,
Тамбла къайытып келирсе.

2008, Майны 15

        * * *

Айтыуунгдан сен мени бек сюйгенсе,
Минги таугъа къарап мени кёргенсе.
Минги тауча болсун сени да ёмюрюнг,
Мен да сени унутмазча сюйгенме...

10.11.2012
Категория: Общие 1 | Добавил: drxblack (22.03.2016) | Автор: Биттирова Тамара Шамсудиновна
Просмотров: 190

Всего комментариев: 0
avatar